ลงชื่อเข้าใช้งานสมาชิก
นายจ้าง(หาคนว่างงาน)
ผู้ว่างงาน(หางานทำ)
Online ออนไลน์ 13 คน
หาคนว่างงานหางานว่าง
หางานเชียงใหม่ บริการหาคนทำงาน จังหวัดเชียงใหม่ "งานว่างคนว่างงาน" คือบริการของเรา
วันนี้ วันศุกร์ ที่ 19 มกราคม 2561
หางานเชียงใหม่ บริการฝากประวัติหางาน สำหรับคนว่างงาน และ หาคนทำงานสำหรับผู้ประกอบการ คุณมาถูกทางแล้ว ให้เราช่วยคุณ หางานและหาคนว่างงาน

ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง

ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง
            ครูเอกชนที่ทำงานมาเกิน 2 ปี โรงเรียนจะเรียกไปประเมินใหม่ แล้วให้เซ็นสัญญาเหมือนสัญญาทดลองงานใหม่ได้หรือเปล่าคะ แล้วถ้าเขาเรียกพวกครูๆ ไป แจ้งเรื่องดังกล่าว ครูทุกคนที่ถูกเรียกควรจะพูดคุยกับเขาลักษณะไหนคะ ที่จะไม่เสียเปรียบและไม่มีปัญหาผิดใจกันน่ะค่ะ


คำแนะนำสำนักงานทนายความ ทนายคลายทุกข์
    การเปลี่ยนข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง ต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้าง เพราะสัญญาจ้างเป็นสัญญาต่างตอบแทน ดังนั้น นายจ้างจะเปลี่ยนแปลงข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างที่ไม่เป็นคุณแก่ลูกจ้างไม่ได้ ตาม พรบ.แรงงานสัมพันธ์  พ.ศ. 2518 มาตรา 20

ตัวบทกฎหมายอ้างอิง
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  พ.ศ. 2518
มาตรา 20  เมื่อข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างมีผลใช้บังคับแล้ว ห้ามมิให้นายจ้างทำสัญญาจ้างแรงงานกับลูกจ้างขัดหรือแย้งกับข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง เว้นแต่สัญญาจ้างแรงงานนั้นจะเป็นคุณแก่ลูกจ้างยิ่งกว่า

 

 

 

 

 

 

ขอบคุณแหล่งที่มา http://www.decha.com/main/showTopic.php?id=10072


แสดงบทความเรื่องงาน กฎหมายแรงงาน ความรู้คดีแรงงาน